Členství v Asociaci

Členy Asociace se mohou stát právnické osoby, které působí v oblasti péče o ohrožené děti a které souhlasí s cíli a stanovami Asociace. Členství v Asociaci je dobrovolné, o přijetí člena Asociace rozhoduje její orgán – Výbor.

 • Pro řádné členství je nutné vyplnit přihlášku (ke stažení zde) a odeslat ji na adresu info@ditearodina.cz.
 • Výbor o přijetí hlasuje v nejbližším možném termínu a členství v Asociaci vzniká datem odsouhlasení.
 • Řádné členství je podmíněno úhradou členského poplatku, jehož výši stanovuje výbor Asociace. Pro rok 2021 je výše ročního poplatku stanovena na 2000 Kč.

Druhy členství v Asociaci:

 • řádné členství – právnické osoby působící v oblasti péče o ohrožené děti
 • čestné členství – fyzické osoby působící v oblasti péče o ohrožené děti či osoby veřejně činné v oblasti péče o ohrožené děti
 • podporující členství – právnická osoba, která se rozhodla finančně či jinak podporovat asociaci.

Základající členové:

 

Občanské sdružení Amalthea bylo založeno v roce 2003. Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

 

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Terénní sociální pracovníci poskytují rodinám služby v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje vzdělávání a informace, šíří osvětu v systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se dostali do obtížné situace, a náhradním rodinám. Směřujeme k těmto cílům:

 

 1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
 2. Rodiče / náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 3. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 4. Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 5. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
 6. Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 7. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

Kontakt:

David Svoboda, DiS.

Amalthea, o.s.
Sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice

Poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Tel: +420 466 302 058
E-mail: amalthea@amalthea.cz
www.amalthea.cz